Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1 - Stadhouders Advocaten
Home Actueel Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1

Wbtr: Tegenstrijdig belang, deel 1

02-08-2021

Dit artikel is meer dan 12 maanden maanden geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn

Per 1 juli 2021 geldt een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De nieuwe tegenstrijdig-belangregeling gaat vóór op een verouderde regeling in de statuten. In dit artikel leg ik uit wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang.

Wat is een tegenstrijdig belang?
Er is sprake van een tegenstrijdig belang wanneer de bestuurder een persoonlijk belang heeft dat direct of indirect tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. De bestuurder is dan niet langer in staat het belang van de rechtspersoon objectief en integer te behartigen.

Er kan sprake zijn van een indirect belang, wanneer de bestuurder een bijzondere verhouding heeft met de wederpartij. Denk aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de schoonzoon van de directeur-bestuurder. De bestuurder kan er indirect voordeel bij hebben dat zijn schoonzoon een hoog salaris afspreekt.

Een bijzondere verhouding met de wederpartij (bijvoorbeeld familie), leidt niet altijd tot ‘tegenstrijdigheid’. Ook wanneer de bestuurder twee petten draagt, bijvoorbeeld omdat hij ook bestuurder is van een wederpartij, betekent niet vanzelfsprekend dat sprake is van tegenstrijdigheid. Belangen kunnen immers ook parallel aan elkaar lopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met een andere (gelieerde) stichting.

Je moet je telkens afvragen of het om een direct of indirect persoonlijk belang gaat en of er concrete omstandigheden zijn die de objectiviteit en integriteit in gevaar brengen.
Tip: maak er een gewoonte van om bij elk besluit na te gaan of sprake is van een tegenstrijdig belang of andere vorm van ongewenste belangenverstrengeling en leg deze overweging vast in de notulen.

Toch een tegenstrijdig-belang? 
Wanneer de bestuurder (of lid van de RvT) toch een tegenstrijdig belang heeft, bepaalt de Wbtr dat de betreffende persoon niet mag deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. De Wbtr bepaalt vervolgens wie dan wél het besluit mag nemen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie over de Wbtr? Neem dan contact met mij op.

Hanna Hoegeehoegee@stadhouders.nl 

Lees meer over