Geschillen - Stadhouders Advocaten
Home Geschillen

Geschillen

Stadhouders Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De kantoorklachtenregeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de cliënt klachten eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt. De cliënt kan zich ook rechtstreeks wenden tot mr. M.J.M. ten Voorde, klachtenfunctionaris van het kantoor.

Slaagt de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris er niet in de klacht te verhelpen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (consumentengeschillen) of de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, schadevergoedingen tot € 25.000,- en alle declaratiegeschillen, worden door de geschillencommissies beslecht. De reglementen van de geschillencommissies zijn onderaan deze pagina te raadplegen.

Betreft het geschil een opdracht van een consument, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een consument is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande declaratiebedrag bij de geschillencommissie te deponeren. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur (voor consumenten of zakelijk) komt tot stand als dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging of in een andere schriftelijke overeenkomst tussen advocaat en cliënt.

Vorderingen die niet door de geschillencommissie kunnen worden behandeld, kan de cliënt voorleggen aan de rechter.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.degeschillencommissie.nl.