Algemene voorwaarden - Stadhouders Advocaten
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.     Stadhouders Advocaten
1.1.   De maatschap Stadhouders Advocaten (hierna ‘de maatschap’) is gevestigd te Utrecht en bestaat uit natuurlijke personen, allen advocaat, en de besloten vennootschap Hora Ruit Tempus Fluit B.V., binnen welke vennootschap mr. P.S. Fluit de praktijk als advocaat uitoefent. De maatschap werkt onder de naam Stadhouders Advocaten samen met advocaat mr. M.J.M. ten Voorde en adviseur mr. D.J.B. de Wolff.

1.2.   Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘Stadhouders Advocaten’, worden daarmee bedoeld zowel de leden van de maatschap, mr. M.J.M. ten Voorde en mr. D.J.B. de Wolff, als ook de advocaten die als werknemer bij de maatschap in dienst zijn. Een actueel overzicht van de advocaten en adviseurs is te vinden op www.stadhouders.nl/team.

2.     Toepasselijkheid
2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Stadhouders Advocaten gegeven opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.   Niet enkel Stadhouders Advocaten, doch ook iedere aan Stadhouders Advocaten verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3.   Dat geldt tevens voor opvolgers onder algemene titel van de verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

3.     Opdracht
3.1.   Een opdracht komt eerst door aanvaarding tot stand. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Stadhouders Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door een van de advocaten.

3.2.   Alle overeenkomsten van opdracht komen tot stand tussen de opdrachtgever en Stadhouders Advocaten en niet tussen de opdrachtgever en enige aan Stadhouders Advocaten verbonden persoon. Dit geldt ook indien de opdracht door een bepaald persoon verbonden aan Stadhouders Advocaten wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.3.   Stadhouders Advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, alsmede bij de keuze van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3.4.   Stadhouders Advocaten is verplicht de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, waaronder de toepasselijke (beroeps)regelgeving. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nimmer sprake.

4.     Declaratie
4.1.   Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de tijdsbesteding, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Onder verschotten wordt onder meer verstaan griffierecht, eventuele kosten van deurwaarders of kosten van uittreksels uit de openbare registers.

4.2.   Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Stadhouders Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.3.   In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in de voorgaande leden slechts voor de verschotten en kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

4.4.   Indien de wederpartij de kosten van onze werkzaamheden overmaakt op de rekening van de Stichting derdengelden van Stadhouders Advocaten, kan deze betaling worden aangewend ter voldoening van onze openstaande kosten. U ontvangt daarvan dan een schriftelijke bevestiging.

5.     Betaling
5.1.   Betaling van declaraties van Stadhouders Advocaten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente dan wel handelsrente verschuldigd over het totale declaratiebedrag (op grond van de artikelen 6:119 en 6:119a BW).

5.2.   Alleen betaling door overmaking op de in de factuur genoemde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting.
De kosten van invorderingsmaatregelen die worden getroffen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen ten laste van die opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 25.
Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijkgesteld een derde die zich jegens Stadhouders Advocaten verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

5.3.   Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de derdengeldrekening van Stadhouders Advocaten, is Stadhouders Advocaten nimmer aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet nakomt.

5.4.   Indien een betalingstermijn wordt overschreden en sprake is van een achterstand van € 2.500 of meer of een achterstand van die omvang dreigt, dan kan de behandelend advocaat zijn werkzaamheden staken totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

6.     Privacy
6.1.   Stadhouders Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stadhouders Advocaten verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.stadhouders.nl.

6.2.   Stadhouders Advocaten is als gevolg van de geldende regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en (verzoeken tot) ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
Door Stadhouders Advocaten een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

6.3.   De dossiers worden gedurende ten minste zeven jaar bewaard, waarna het Stadhouders Advocaten vrijstaat het dossier te vernietigen.

7.     Aansprakelijkheid
7.1.   De aansprakelijkheid van Stadhouders Advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van Stadhouders Advocaten in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. De maximale dekking van deze verzekering is beperkt tot een schadebedrag van € 1.500.000,-. De polisvoorwaarden kunnen op verzoek worden ingezien. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of indien de aansprakelijkheid slechts gedeeltelijk door de verzekering wordt vergoed, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de in verband met de opdracht betaalde facturen met een maximum van € 100.000. Stadhouders Advocaten sluit de hoofdelijke aansprakelijkheid van haar advocaten en medewerkers uit.

7.2.   Bij het inschakelen van derden zal Stadhouders Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Stadhouders Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7.3.   De opdrachtgever vrijwaart Stadhouders Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

7.4.   Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Stadhouders Advocaten als voor die schade aansprakelijk persoon is bekend geworden.

8.     Toepasselijk recht, Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
8.1.  Op iedere rechtsverhouding tussen Stadhouders Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil, dat tussen Stadhouders Advocaten en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

8.2.   Op de overeenkomst tussen Stadhouders Advocaten en de opdrachtgever is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De afhandeling van eventuele klachten start met de interne klachtenprocedure volgens de kantoorklachtregeling die te vinden is op www.stadhouders.nl/geschillen. Deze procedure vangt aan wanneer een cliënt een klacht kenbaar maakt aan de behandelend advocaat of aan de klachtenfunctionaris van Stadhouders Advocaten.
Slaagt de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris er niet in de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (consumentengeschillen) of Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, schadevergoedingen tot € 25.000 en alle declaratiegeschillen, worden door deze geschillencommissies beslecht. De reglementen van de geschillencommissies zijn te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
Vorderingen die niet door de geschillencommissie kunnen worden behandeld, kan de cliënt voorleggen aan de rechter.

8.3.   Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal worden verstrekt, is de Nederlandse tekst bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking.

 

Download Algemene voorwaarden