Home Rechtsgebieden Advocaten Contact

Arbeid en ontslag

Het nieuwe regeerakkoord: grote gevolgen voor het arbeidsrecht!


Het arbeidsrecht gaat weer op de schop. Uitgangspunt voor het nieuwe kabinet is dat werkgeverschap aantrekkelijker moet worden, zodat werkgevers eerder bereid zijn mensen in dienst te nemen.
De belangrijkste voornemens worden hieronder kort samengevat:


Bepaalde tijdcontracten

 • De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, gaat weer terug van twee naar drie jaar.
 • Samentelling van tijdelijke contracten vindt plaats als tussen twee contracten een tussenpoos van zes maanden of korter zit, maar werkgevers en werknemers mogen sectoraal van deze regel afwijken en deze tussenpoos verkorten. Dat was al zo voor seizoensarbeid en gaat nu ook gelden voor ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht.
   

Proeftijd

 • In onbepaalde tijd-contracten mag in de toekomst een proeftijd van vijf maanden worden opgenomen. In contracten voor meer dan 2 jaar wordt de proeftijd drie maanden.
  De proeftijd voor bepaalde tijd-contracten blijft verder zoals die nu al is.
   

Gronden voor ontslag

 • Gronden voor een ontslag mogen weer worden ‘opgeteld’ voor de vraag of ontbinding van een arbeidsovereenkomst moet volgen.
  Daar staat tegenover dat de rechter in zo’n geval aan de werknemer, boven de wettelijke transitievergoeding, een extra vergoeding van maximaal de helft van die vergoeding aan de werknemer kan toekennen.
   

De transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding, en niet pas na twee jaar.
 • De opbouw van de transitievergoeding na tien jaar dienstverband wordt verlaagd (van een half naar een/derde maandsalaris per maand).
 • Geen transitievergoeding hoeft te worden betaald bij ontslagen om economische redenen, als in een cao is voorzien in afwijkende voorzieningen.
 • Werkgevers die een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslaan en de werknemer de transitievergoeding betalen, worden gecompenseerd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.
 • De voorwaarden voor kleine werkgevers om een lagere transitievergoeding te mogen betalen worden versoepeld.
 • Ook kosten van scholing gericht op een andere functie bij de eigen werkgever mogen met de transitievergoeding worden verrekend.
   

Loonbetaling bij ziekte

 • Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
   

De Wet DBA, zzp-ers

 • De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet.
 • Als langer dan 3 maanden of in regulier werk voor de onderneming wordt gewerkt beneden een laag tarief wordt uitgegaan van een arbeidsovereenkomst. Dat lage tarief bedraag 125% van het wettelijk minimumloon (tussen de € 15 en € 18 per uur).
 • Er wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd, die opdrachtgevers die meer dan dat lage tarief betalen vooraf duidelijkheid en zekerheid geeft bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.  Deze verklaring kan worden verkregen via het invullen van een webmodule.
   

Payrolling en nuluren-contracten

 • Payrolling blijft mogelijk, maar alleen als instrument voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
 • Payroll-werknemers moeten qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener.
 • Bij nuluren-contracten hoeft de werknemer niet langer permanent beschikbaar te zijn om opgeroepen te worden als de aard van de werkzaamheden dat niet vereist.
   

Andere onderwerpen

Dit zijn slechts enkele van de vele wijzigingen die op stapel staan. Andere plannen van de nieuwe regering betreffen (onder meer):

 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar.
 • Een differentiatie van de WW-premie naar type contract.
 • Nieuwe prikkels om vanuit de WIA en de Ziektewet richting werk te gaan

 

Voor vragen over deze voorgenomen wijzigingen kunt u terecht bij onze sectie arbeidsrecht: